Verzinken en vuurverzinken The Coatinc Company

Bent u klant bij ons of wilt u zich om een andere reden tot ons wenden? Wij zien uw Nieuwsbericht graag tegemoet en zullen per omgaande reageren.

U kunt ook direct contact opnemen met één van onze Vestiging of met ons hoofdkantoor


  De met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.  Fabriek *


  Reden voor uw aanvraag *  Bijlage  Standorte Coatinc Bochum Coatinc Rhein-Main Coatinc Peine Coatinc Becker Saarlouis Coatinc Siegen Coatinc PreGa Coatinc24 Coatinc Würzburg Coatinc Ninove Coatinc NinoCoat Zinkpower Malacky Coatinc MX de SA CV Coatinc US Coatinc Alblasserdam Coatinc24 Amsterdam Coatinc Nederland Coatinc De Meern Coatinc Groningen Coatinc Mook Coatinc Prega NL Coatinc Roermond Coatinc Anox Zinkpower Promptus Zinkpower Ostrava Zinkpower Roudnice Marmara-Siegener Galvaniz Marmara-Siegener Galvaniz Marmara-Siegener Galvaniz Rezinal Coatinc Lenssen ESP Pulverbeschichtung ESP Pulverbeschichtung

  Marketing

  The Coatinc Company Holding B.V.
  Edisonweg 5
  2952 AD Alblasserdam
  Nederland

  Telefoon: +31 78 6992283

  Pers

  The Coatinc Company Holding B.V.
  Edisonweg 5
  2952 AD Alblasserdam
  Nederland

  Telefoon: +31 78 6992283

  Contact

  The Coatinc Company Holding B.V.
  Edisonweg 5
  2952 AD Alblasserdam
  Nederland

  Telefoon: +31 78 6992283
  Telefax: +31 78 6913496

  Uw contactpersoon:
  Jessica Hoek – van der Zande
  j.vanderzande@coatinc.com

  Voorwaarden

  Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van The Coatinc Company Holding B.V. Deze gelden voor de volgende ondernemingen van ons concern: Coatinc Alblasserdam B.V.,Coatinc PreGa NL B.V. , Coatinc24 Amsterdam , Coatinc Anox B.V., Coatinc De Meern B.V., Coatinc Groningen B.V., Coatinc Groningen Poedercoat B.V., Coatinc Hop B.V., Coatinc Mook B.V., Coatinc Roermond B.V.

  Deze algemene voowaarden kunt u – net als de algemene voorwaarden van Coatinc Ninove N.V. en Coatinc NinoCoat N.V. – als PDF downloaden in het downloadgedeelte van onze website. Klik daarvoor >> hier.

  1. Algemeen, toepassingsgebied

  1.1 Deze Algemene handelsvoorwaarden (hierna kortweg de ‘Voorwaarden’ genoemd) zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van alle leveringen en diensten (met inbegrip van aanneming) door de Opdrachtnemer; met andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever stemmen wij niet in, tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan akkoord zijn gegaan. Onze Voorwaarden gelden ook wanneer wij, terwijl we op de hoogte zijn van andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever, de levering aan of prestatie voor de Opdrachtgever zonder voorbehoud uitvoeren.

  1.2 Onze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Opdrachtgever.

  1.3 The Coatinc Company Holding GmbH en al haar Europese dochterondernemingen zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting bij een orgaan voor het beslechten van consumentengeschillen.

   

  2 Definities

   

  In deze Voorwaarden worden de volgende termen in de hierna aangegeven betekenis gebruikt:

  2.1 ‘Opdrachtgever’: de(rechts-) persoon die met betrekking tot het uitvoeren van leveringen of het verrichten van diensten een aanbieding aanvraagt of een opdracht verstrekt.

  2.2 ‘Opdrachtnemer’ en ‘wij’, ‘we’ resp. ‘ons: Coatinc Ninove NV en/of Coatinc NinoCoat NV. en/of Coatinc Lenssen NV.

  2.3 ‘Aanbieding(en)’: de aan de Opdrachtgever gerichte offerte(s) van de Opdrachtnemer, waaruit blijkt op welke voorwaarden de uitvoering van een eventuele opdracht plaatsvindt.

  2.4 ‘Order’ resp. ‘Opdracht’: de Order resp. Opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van leveringen of het verlenen van diensten, met inbegrip van aanneming van werk, onder de in de Aanbieding opgenomen voorwaarden en bepalingen.

  2.5 ‘Opdrachtbevestiging(en)’: de bevestiging(en) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever dat de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht kan worden aanvaard alsmede de bevestiging van de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.

  2.6 ‘Overeenkomst(en)’: de overeenstemming over de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot de Opdracht alsmede de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen. 2.7 Het ‘Werk’: de volgens de Overeenkomst te leveren diensten, zaken, uit te voeren oppervlaktebehandeling resp. -bewerking.

  2.8 ‘Veredeling’: de oppervlaktebehandeling resp. -bewerking door thermisch verzinken (hoge temperatuur verzinken resp. verzinken bij normale temperatuur en centrifugaal verzinken) of coaten resp. combinaties van verzinken en coaten (duplexprocedé)

  2.9 ‘Coaten’: de oppervlaktebehandeling en -bewerking door middel van passiveren, anodiseren, poedercoaten en natlakken.

   

  3 Aanvraag, aanbieding, sluiten van de Overeenkomst

   

  3.1 De Opdrachtgever is verplicht ons in zijn aanvraag, doch uiterlijk in zijn Order, de materiaalkwaliteit, materiaaldikte, afmetingen en grootte van het te veredelen oppervlak in m2, de stuksgewichten, een eventueel reeds uitgevoerde voorbehandeling van de door ons te veredelen onderdelen en het gewenste type veredeling door te geven, en bij complexe of grote onderdelen tekeningen of ten minste schetsen bij te voegen, ons in geval van kleinijzerwaren een voorbeeld te verstrekken en te wijzen op afgesloten en/of verborgen holle ruimten.

  3.2 Onze Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

  3.3 Als de Overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand door ondertekening van de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke acceptatie van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever. Bij gebreke van schriftelijke Overeenkomst, is bij verschil tussen Aanbieding, Opdracht en Opdrachtbevestiging uitsluitend de opdrachtbevestiging bindend.

   

  4 Thermisch verzinken binnen het normale temperatuurbereik

   

  4.1 Voor zover niets anders is overeengekomen, worden de onderdelen die aan ons geleverd worden voor thermisch verzinken behandeld binnen het normale temperatuurbereik (verzinken op normale temperatuur).

  4.2 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek, in het bijzonder volgens NEN-EN-ISO 1461.Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren, , dan heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag.

  4.3 De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.

  4.4 De Opdrachtgever is verplicht ons uiterlijk samen met de Order een eventueel volgens DASt-richtlijn 022 ‘Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen’ (Thermisch verzinken van dragende stalen elementen) van de Deutsche Ausschuss für Stahlbau vereiste orderspecificatie door te geven. De Opdrachtgever is eveneens verplicht vóór het verstrekken van de Order te controleren of DASt-richtlijn 022 van toepassing is. De eventuele meerkosten (keuringen, metingen…) op grond van de toepassing van DASt-richtlijn 022 (met uitzondering van de prijs van het verzinken, die afhankelijk is van § 4 van deze Voorwaarden) zal de Opdrachtnemer afzonderlijk aan de Opdrachtgever doorberekenen.

  4.5 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheidsgraad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.

  4.6 De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor daardoor veroorzaakte schade .

   

  5 Poedercoaten

   

  5.1 Indien Opdrachtnemer een opdracht aanvaardt inhoudende het verrichten van poedercoatwerkzaamheden, dan zal voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen,de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd conform conform NEN-EN 15773:2009.

  5.2 De aan te leveren onderdelen die door poedercoaten moeten worden veredeld,dienen te moeten worden aangeleverd in een toestand die geschikt is voor coaten. Geschikt voor coaten betekent in dit verband in het bijzonder dat de te coaten onderdelen gedemagnetiseerd zijn en geen materiaal-, bewerkings- of oppervlaktefouten vertonen, die mogelijk de technische functies, corrosiebescherming, de hechting op het grondmetaal en/of het uiterlijk ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Bij werkstukken die vervaardigd zijn met behulp van walsproducten betreft het bijv. fouten zoals scheuren, poriënclusters, insluitingen van vreemde stoffen en dubbelingen, bij gietstukken slinkholten, koudloop, krimp- en kerfscheuren en wervelingen en gietgallen. In het bijzonder moeten de oppervlakken vrij zijn van inhibitoren (zoals zink en zwavel), siliconen, conserveer-, smeer- en snijmiddelen.

  5.3 De Opdrachtgever is verplicht ons uiterlijk bij aanlevering van de onderdelen op de hoogte te stellen van de volgende criteria:

  • materiaalsamenstelling (bepalend voor rastertype, structuur, vastheid, hardheid, taaiheid, activeerbaarheid)
  • zuiverheidsgraad (bepalend voor de homogeniteit van de structuur, vooral van belang op het niveau van de oppervlaktezone)
  • warmtebehandelings- of oppervlaktebewerkingstoestand
  • inwendige spanningen.

  5.4 Het poedercoaten van staal of aluminium dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

   

  6 Natlakken

   

  6.1 Indien Opdrachtnemer een opdracht aanvaardt inhoudende het verrichten van natlakken, dan zal, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 12944.

  6.2 De door middel van natlakken te veredelen onderdelen dienen te worden aangeleverd in een toestand die geschikt is voor coaten. Geschikt voor coaten betekent in dit verband in het bijzonder dat de te coaten onderdelen geen materiaal-, bewerkings- of oppervlaktefouten vertonen, die in staat zouden zijn de technische functies, corrosiebescherming, de hechting op het grondmetaal en/of het uiterlijk ongunstig te beïnvloeden. Bij werkstukken die vervaardigd zijn met behulp van walsproducten betreft het bijv. fouten zoals scheuren, poriënclusters, insluitingen van vreemde stoffen en dubbelingen, bij gietstukken slinkholten en koudloop, krimp- en kerfscheuren en wervelingen en gietgallen. In het bijzonder moeten de oppervlakken vrij zijn van inhibitoren (zoals zink en zwavel), siliconen, conserveer-, smeer- en snijmiddelen.

  6.3 De aan ons geleverde onderdelen bij aanlevering moeten al zijn voorbehandeld, rekening houdend met en met inachtneming van de voorschriften van NEN-EN-ISO 12944 Deel 1 t/m 5.

  6.4 Bij gecoate onderdelen kan het volledig uitharden van de coating, vooral afhankelijk van de buitentemperatuur, tot wel enkele weken duren. De gecoate onderdelen worden bij de drogingsgraad conform NEN-ENISO 9117-5 verzendklaar gemeld resp. verzonden. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen van de coating tijdens het transport die te wijten zijn aan een nog niet volledig uitgeharde coating, en voor daardoor veroorzaakte schade.

   

  7 Passivering

   

  7.1 Passivering is een vorm van tijdelijke oppervlaktebescherming. We geven geen garantie voor een bepaalde beschermingsduur, gezien de tijdelijke aard van de passiveringslaag.

   

  8 Duplexprocedé

   

  8.1 Op onderdelen die we via het duplexprocedé veredelen, zijn de bepalingen voor thermisch verzinken conform § 4 van toepassing.

  8.2 Daarnaast gelden voor het veredelen via het duplexprocedé de bepalingen voor poedercoaten (§ 5), indien de tweede veredelingsstap uit het poedercoaten van de te veredelen onderdelen bestaat, resp. de bepalingen voor natlakken (§ 6), indien de tweede veredelingsstap uit het natlakken van de te veredelen onderdelen bestaat.

   

  9 Hoge temperatuur verzinken

   

  9.1 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek, in het bijzonder volgens NEN-EN-ISO 1461.Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren dan heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag. De DASt-richtlijn 022 is niet van toepassing op hoge temperatuur verzinken.

  9.2. De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.

  9.3 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is, om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheidsgraad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.

  9.4 De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor de daardoor veroorzaakte schade .

   

  10 Centrifugaal verzinken

   

  10.1 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek. Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren, , dan heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag.

  10.2 De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.

  10.3 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is, om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheidsgraad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.

  10.4 De opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor de daardoor veroorzaakte schade .

   

  11 Anodiseren

   

  11.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het anodiseren van onderdelen uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften. De Opdrachtgever is verplicht de te behandelen onderdelen aan te leveren op de manier als beschreven in de geldende voorschriften, zodat de Opdrachtnemer ze zonder verdere voorbewerking en in overeenstemming met de geldende voorschriften kan behandelen.

  11.2 Gezien de aard en veelheid van toepassingsgebieden geeft de Opdrachtnemer als enige garantie dat de werkzaamheden volgens de voorschriften, en indien van toepassing, in overeenstemming met de geldende specificaties, kwaliteitsstandaarden en geldende normen en voorschriften worden uitgevoerd. Bij het anodiseren is een uitvalpercentage van 3% de norm; dit is immanent aan het proces.

   

  12 Bedekken met Dacromet® en Geomet®

   

  12.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het bedekken van onderdelen met Dacromet® en Geomet® uitgevoerd in overeenstemming met de door NOF Metal Coatings uitgegeven specificaties en kwaliteitsstandaarden. De Opdrachtgever is verplicht de te behandelen onderdelen aan te leveren op de manier als beschreven in de geldende voorschriften, zodat de Opdrachtnemer ze zonder verdere voorbewerking en in overeenstemming met de geldende voorschriften kan behandelen.

  12.2 Gezien de aard en veelheid van toepassingsgebieden kan de Opdrachtnemer uitsluitend de garantie op zich nemen dat de werkzaamheden volgens de voorschriften, en indien van toepassing in overeenstemming met de geldende specificaties, kwaliteitsstandaarden en geldende normen en voorschriften van NOF Metal Coatings worden uitgevoerd. Dacromet® en Geomet® worden in een bulk-centrifugeproces opgebracht, waarbij een uitvalpercentage van 3 % acceptabel is.

   

  13 Meerwerk

   

  13.1 Meerwerk aan onderdelen (richten van onderdelen, aanbrengen van hoeken, invoegen van afvoeropeningen, fijnpolijsten, fixeren van kleine onderdelen, opplakken en bevestigen van kleine delen op onderdelen) voeren wij uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek en op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uit.

  13.2 Het toezicht op de uitvoering van voorbewerkingen is uitsluitend een zaak van de Opdrachtgever.

   

  14 Prijzen

   

  14.1 Onze prijzen zijn steeds af fabriek (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010), exclusief BTW en emballage.

  14.2 Voorkomende werkzaamheden in aanvulling op het veredelen, waaronder in het bijzonder het verwijderen van olie, vet, roest, oude coatings/deklagen en permanent markers en overige verontreinigingen door het achteraf aanbrengen van openingen en meermaals coaten en/of dompelen, zijn niet in de door ons opgegeven prijzen opgenomen en worden extra in rekening gebracht op calculatiebasis.

  Meerwerken en/of – leveringen, van welke aard ook, zijn door de Opdrachtgever steeds verschuldigd, het uitblijven van schriftelijk protest binnen de termijn van 7 kalenderdagen geldt als aanvaarding van omvang en prijs.

  14.3 We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst kostendalingen of -stijgingen voordoen, in het bijzonder (niet-limitatief) op grond van cao-overeenkomsten of wijzigingen in de materiaalprijzen. Deze zullen we op verzoek aan de Opdrachtgever aantonen.

  14.4 Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW; deze wordt op de factuur afzonderlijk vermeld voor het op de factuurdatum geldende tarief.

   

  15 Leverings- en nakomingstermijn

   

  15.1 De door ons aangegeven leverings-/nakomingstermijn begint pas wanneer alle technische vragen zijn opgehelderd.Leverings-/nakomingstermijnen zijn ten allen tijden indicatief en nimmer fataal.

  15.2 De naleving van door ons afgegeven leverings-/nakomingstermijnen veronderstelt het tijdig en volgens de voorschriften vervullen van de verplichtingen van de Opdrachtgever, in het bijzonder naleving van de overeengekomen aanlevertermijnen, het aanleveren van materiaal dat geschikt is voor verzinking conform NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN-ISO 14713 en naleving van de verplichtingen die volgens DASt-richtlijn 022 bij de Opdrachtgever berusten. Door ons toegezegde bindende leveringstermijnen gaan pas in zodra wij de onderdelen hebben ontvangen, echter niet vóór het moment waarop de in § 2 vermelde informatie, documentatie of voorbeelden aan ons zijn toegezonden. Indien voorwerk vereist is om een toestand te bereiken die geschikt is voor verzinken en/of coaten, bijvoorbeeld op de aangeduide manier, dan gaat de leveringstermijn pas in na beëindiging van deze werkzaamheden. Indien en zo lang de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst voorbehouden.

  15.3 Voorwaarde voor het aanvangen van de leveringstermijn en de nakoming van onze leveringsverplichting binnen de gestelde termijn is verder, dat geen sprake is van een of meerdere van de in § 11 van deze voorwaarden vermelde omstandigheden.

  15.4 Indien de Opdrachtgever verwijtbaar zijn medewerkingsverplichtingen verzaakt, hebben wij het recht vergoeding van de tot dan toe voor ons ontstane schade, inclusief eventuele meerkosten, te vorderen. Verdere vorderingen blijven voorbehouden.

  15.5 Verder gaat, indien sprake is van de in punt 4.4 hierboven vermelde voorwaarden, het risico van een toevallig verval of een toevallige verslechtering van de aangeleverde onderdelen over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze in gebreke blijft.

  15.6 Behoudens grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer geeft overschrijding van de leveringstermijn de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht het Werk in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven leveringstermijnen, tenzij deze overschrijding te wijten is grove schuld van de Opdrachtnemer.

   

  16 Risico-overdracht en verzending

   

  16.1 Voor zover niet anders overeengekomen, vindt de levering ‘af fabriek’ (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010) plaats en gaat het risico van de zaak over op het ogenblik van de levering.

  16.2 Verzendklaar gemelde onderdelen dienen onmiddellijk door de Opdrachtgever te worden opgehaald. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, hebben wij na verloop van 10 kalenderdagen het recht de onderdelen naar eigen keus en op kosten van de Opdrachtgever hetzij aan de Opdrachtgever te verzenden, hetzij voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. In het geval van verzending, kiezen wij altijd redelijkerwijs het vervoermiddel en de transportroute.

  16.3 Bij vertraging in de afname door de Opdrachtgever hebben wij verder het recht om vergoeding van de schade die in dit opzicht voor ons ontstaan is, met inbegrip van eventuele meerkosten, te vorderen. Verdere vorderingen blijven voorbehouden.

  16.4 Met de overdracht aan de spoorwegen, de expediteur of de vrachtvervoerder resp. bij het begin van de opslag gaat het risico over op de Opdrachtgever, ook wanneer wij de aflevering volgens contact hebben overgenomen.

  16.5 Indien de Opdrachtgever dit wenst, zullen we de levering laten dekken door een transportverzekering; de daardoor ontstane kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  16.6 Indien wij in individuele gevallen, ondanks de overeengekomen levering ‘af fabriek’ (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010), op verzoek van de Opdrachtgever onderdelen door eigen medewerkers laten afleveren, is dit vervoer naar de afleveringsplaats (inclusief laden en lossen) puur een service uit goede wil; De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van de onderdelen in dit opzicht , tenzij wij of onze medewerkers de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.

   

  17 Verpakking

   

  17.1 Indien niet anders overeengekomen, verpakken wij onderdelen voor de verzending slechts voor zover de onderdelen verpakt aan ons werden aangeleverd en het verpakkingsmateriaal geschikt is voor hergebruik.

  17.2 Wij nemen de transportverpakking en andere vormen van verpakking volgens het verpakkingsbesluit, niet terug, met uitzondering van pallets. Der Opdrachtgever is verplicht de verpakkingen voor eigen rekening volgens de voorschriften af te voeren.

   

  18 Garantie

   

  18.1 Bepalend voor de toestand van de goederen volgens de overeenkomst is het tijdstip van de risico-overdracht zoals vermeld onder 16.1. van deze Voorwaarden.

  18.2 Voor gebreken die te wijten zijn aan ongeschiktheid van staalmaterialen of het feit dat de aangeleverde constructie niet zo was uitgevoerd dat deze geschikt was voor verzinken in de zin van de betreffende voorschriften in DASt-richtlijn 022, en voor gebreken die door ongeschikt of ondeskundig gebruik, montagefouten door de Opdrachtgever of derden, normale slijtage, verkeerde of onzorgvuldige behandeling ontstaan, bieden wij geen garantie, net zo min als voor de gevolgen van ondeskundige of zonder onze toestemming aangebrachte wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtgever of derden. Ook bieden wij geen garantie voor mechanische beschadigingen die bijv. door transport of montage ontstaan, voor verontreinigingen die door natuurlijke of kunstmatige chemische stoffen (bijv. reinigingsmiddelen) zijn veroorzaakt, voor laswerk achteraf, dat niet conform NEN-EN-ISI 1461 wordt bijgewerkt en voor onbeschermde contactplekken, die bijv. door borden of lampen teweeg worden gebracht. Ten slotte gaan wij uit van een maximale corrosiebelasting conform Corrosiviteitscategorie C3; indien deze niet gewaarborgd is, bieden wij geen garantie voor gebreken die daarop te herleiden zijn. Verder bieden wij geen garantie voor gebreken die zijn toe te schrijven aan niet-naleving van DASt-richtlijn 022 of foutieve informatie van de Opdrachtgever volgens DASt-richtlijn 022.

  18.3 Bij gecoate onderdelen is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor beschadigingen van de coating tijdens het transport, die te wijten zijn aan een nog niet volledig uitgeharde coating (zie § 5.4, § 6.4).

  18.4 De Opdrachtgever dient onmiddellijk na aflevering, voor zover dit volgens de reglementaire gang van zaken haalbaar is, te controleren of de veredelde delen conform en/of vrij van gebreken zijn. Reclamering inzake een niet-conformiteit en/of kennelijk gebrekkige en/ofof afwijkende gesteldheid dient binnen de 3 dagen na de levering, en in geval van verborgen gebreken binnen 10 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien het onderzoek resp. de reclamering niet tijdig plaatsvindt, vervalt onze garantie. Indien inspectie van de door ons bewerkte onderdelen of keuring van een eerste prototype is overeengekomen, is reclamering over gebreken die de Opdrachtgever bij zorgvuldige inspectie of keuring van een eerste prototype had kunnen vaststellen, uitgesloten. Een reclamering inzake verborgen gebreken kan slechts (schriftelijk) ter kennis worden gebracht aan de Opdrachtnemer tot uiterlijk 2 jaar na de levering van het Werk. Bovendien heeft de Opdrachtgever in voorkomend geval slechts recht op garantieaanspraken bij verborgen gebreken indien een rechtsvordering hieromtrent wordt ingesteld binnen de 3 maanden na het ontdekken van het gebrek.

  18.5 Wij dienen de gelegenheid te krijgen de gebreken waarover gereclameerd is naar onze keuze op ons hoofdkantoor dan wel ter plaatse vast te stellen. Onderdelen waarover gereclameerd wordt, dienen op ons verzoek onmiddellijk aan ons te worden teruggezonden; indien de reclamering terecht is, nemen wij de transportkosten voor onze rekening. Indien de Opdrachtgever zijn terugzendingsverplichting niet nakomt, of indien hij zonder onze toestemming wijzigingen aanbrengt aan onderdelen waarover reeds gereclameerd is, dan verliest hij eventuele rechten op garantie wegens gebreken.

  18.6 Bij terechte, tijdige reclamering zorgen wij voor remedie, in die zin dat we het gebrek verhelpen (reparatie). Indirecte of gevolgschade wordt nimmer vergoed. (bijvoorbeeld: uit gederfde winst, verminderde opbrengst, administratie- en personeelskosten, verlies cliënteel, vorderingen van derden … )

  18.7 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen voor herstel. De redelijkheid van de termijn wordt bepaald aan de hand van de aard en de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Indien wij deze verplichting tot herstel niet of niet conform de overeenkomst binnen een gepaste termijn nakomen, dan kan de Opdrachtgever ons schriftelijk een laatste termijn stellen, waarbinnen wij onze verplichting moeten nakomen. Indien deze termijn zonder resultaat verstrijkt, kan de Opdrachtgever korting op de prijs verlangen, uit de overeenkomst terugtreden of voor onze rekening en ons risico het noodzakelijke herstel zelf of door derden laten uitvoeren.

  18.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere vordering op grond van gevolgschade uit welke hoofde dan ook.

  18.9 Een reclamering kan nimmer aanleiding geven, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

   

  19 Zekerheden

   

  19.1 Wij hebben een pandrecht met betrekking tot de onderdelen die aan ons zijn overdragen, dat wij uit hoofde van alle, in het bijzonder ook eerder ontstane en vervallen vorderingen, tegenover de Opdrachtgever kunnen doen gelden, zolang deze onderdelen in ons bezit zijn.

  19.2 Bij wanbetaling van één factuur worden alle facturen opeisbaar ongeacht hun vervaldatum en beschikken wij over een retentierecht op alle onderdelen in ons bezit.

   

  20 Betaling

   

  20.1 Indien niet anders overeengekomen, zijn onze facturen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalbaar.

  20.2 Voor aftrek van korting bij contante betaling is een aparte, schriftelijke overeenkomst vereist.

  20.3 Eventueel door ons verleende kortingen komen te vervallen, wanneer wij niet uiterlijk op de 15e kalenderdag na de factuurdatum definitief over het factuurbedrag kunnen beschikken.

  20.4 De Opdrachtgever heeft slechts recht op schuldvergelijking, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn, onbetwist of door ons erkend;

  20.5 Bij overschrijding van betalingstermijnen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire rente die op jaarbasis gelijk is aan 8 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het nog verschuldigde factuurbedrag ( met een minimum van € 250,00), onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar.

  20.6 Bij betalingsachterstand van de Opdrachtgever kunnen wij verder na schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever de nakoming van onze verplichtingen opschorten tot de betalingen zijn ontvangen.

  20.7 Wissels en cheques worden uitsluitend aanvaard op afspraak en alleen ter vervulling van de betalingsverplichting, op voorwaarde van de verdisconteerbaarheid ervan. Discontokosten worden berekend vanaf de dag waarop het factuurbedrag betaalbaar werd. Een garantie voor tijdige voorlegging van de wissels en cheques en voor het tijdig indienen van wisselprotest is uitgesloten. Indien blijkt dat een wissel niet verdisconteerbaar is en zich niet laat uitbetalen, dan dient de Opdrachtgever het factuurbedrag binnen acht kalenderdagen na verzending van een desbetreffende aanmaning door ons te vereffenen.

  20.8 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling, ontbinding en vereffening of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling elk deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

   

  21 Overige vorderingen, aansprakelijkheid

   

  21.1 Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout in hoofde van de Opdrachtnemer en behoudens in geval van gegronde reclamering van de Opdrachtgever overeenkomstig hetgeen bepaald onder § 18 van deze Voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

  21.2 De Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor voormelde schade welke door haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen wordt veroorzaakt, ook niet in geval van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen.

  21.3 De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in deze Voorwaarden in verhouding tot de Opdrachtgever is uitgesloten. Bovendien vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit het door de Opdrachtnemer geleverde Werk. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer eveneens tegen aanspraken van derden in verband met schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

   

  22 Overmacht

   

  22.1 Overmacht, arbeidsconflicten, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van leveringen van onze toeleveranciers en overige niet te voorzienbare, onafwendbare en zwaarwegende gebeurtenissen (hierna aangeduid als ‘Overmacht) ontheffen ons voor de duur van de Overmacht en in de mate van de gevolgen daarvan, van de prestatieverplichtingen.

  22.2 Dit geldt ook wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen op een tijdstip waarop de betrokken contractpartner in gebreke blijft.

  22.3 De contractpartners zijn verplicht om in het kader van wat in redelijkheid kan worden gevergd onmiddellijk de vereiste informatie te geven en de wederzijdse verplichtingen aan de veranderde omstandigheden in goede trouw aan te passen.

   

  23 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

   

  23.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de zetel van Coatinc Ninove NV en/of Coatinc NinoCoat NV en/of Coatinc Lenssen NV, de plaats van rechtshandeling.

  23.2 Voor alle rechtsgeschillen, ook in het kader van een wissel- of chequeproces, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd

  23.3 Op de contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

   

  Stand 06-2022

  Voorwaarden

  Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van The Coatinc Company Holding B.V. Deze gelden voor de volgende ondernemingen van ons concern: Coatinc Alblasserdam B.V.,Coatinc PreGa NL B.V. , Coatinc24 Amsterdam , Coatinc Anox B.V., Coatinc De Meern B.V., Coatinc Groningen B.V., Coatinc Groningen Poedercoat B.V., Coatinc Hop B.V., Coatinc Mook B.V., Coatinc Roermond B.V.

  Deze algemene voowaarden kunt u – net als de algemene voorwaarden van Coatinc Ninove N.V. en Coatinc NinoCoat N.V. – als PDF downloaden in het downloadgedeelte van onze website. Klik daarvoor >> hier.

  § 1. Algemeen, toepassingsgebied
  1.1 Deze Algemene handelsvoorwaarden (hierna kortweg de ‘Voorwaarden’ genoemd) zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van alle leveringen en diensten (met inbegrip van aanneming) door de Opdrachtnemer; met andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever stemmen wij niet in, tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan akkoord zijn gegaan. Onze Voorwaarden gelden ook wanneer wij, terwijl we op de hoogte zijn van andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever, de levering aan of prestatie voor de Opdrachtgever zonder voorbehoud uitvoeren.
  1.2 Onze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Opdrachtgever.
  1.3 The Coatinc Company Holding GmbH en al haar Europese dochterondernemingen zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting bij een orgaan voor het beslechten van consumentengeschillen.

  § 2 Definities
  In deze Voorwaarden worden de volgende termen in de hierna aangegeven betekenis gebruikt:
  2.1 ‘Opdrachtgever’: de(rechts-) persoon die met betrekking tot het uitvoeren van leveringen of het verrichten van diensten een aanbieding aanvraagt of een opdracht verstrekt.
  2.2 ‘Opdrachtnemer’ en ‘wij’, ‘we’ resp. ‘ons: Coatinc Ninove NV en/of Coatinc NinoCoat NV. en/of Coatinc Lenssen NV.
  2.3 ‘Aanbieding(en)’: de aan de Opdrachtgever gerichte offerte(s) van de Opdrachtnemer, waaruit blijkt op welke voorwaarden de uitvoering van een eventuele opdracht plaatsvindt.
  2.4 ‘Order’ resp. ‘Opdracht’: de Order resp. Opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van leveringen of het verlenen van diensten, met inbegrip van aanneming van werk, onder de in de Aanbieding opgenomen voorwaarden en bepalingen.
  2.5 ‘Opdrachtbevestiging(en)’: de bevestiging(en) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever dat de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht kan worden aanvaard alsmede de bevestiging van de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.
  2.6 ‘Overeenkomst(en)’: de overeenstemming over de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot de Opdracht alsmede de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.

  2.7 Het ‘Werk’: de volgens de Overeenkomst te leveren diensten, zaken, uit te voeren oppervlaktebehandeling resp. -bewerking.
  2.8 ‘Veredeling’: de oppervlaktebehandeling resp. -bewerking door thermisch verzinken (hoge temperatuur verzinken resp. verzinken bij normale temperatuur en centrifugaal verzinken) of coaten resp. combinaties van verzinken en coaten (duplexprocedé)
  2.9 ‘Coaten’: de oppervlaktebehandeling en -bewerking door middel van passiveren, anodiseren, poedercoaten en natlakken.

  § 3 Aanvraag, aanbieding, sluiten van de Overeenkomst
  3.1 De Opdrachtgever is verplicht ons in zijn aanvraag, doch uiterlijk in zijn Order, de materiaalkwaliteit, materiaaldikte, afmetingen en grootte van het te veredelen oppervlak in m2, de stuksgewichten, een eventueel reeds uitgevoerde voorbehandeling van de door ons te veredelen onderdelen en het gewenste type veredeling door te geven, en bij complexe of grote onderdelen tekeningen of ten minste schetsen bij te voegen, ons in geval van kleinijzerwaren een voorbeeld te verstrekken en te wijzen op afgesloten en/of verborgen holle ruimten.
  3.2 Onze Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  3.3 Als de Overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand door ondertekening van de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke acceptatie van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever. Bij gebreke van schriftelijke Overeenkomst, is bij verschil tussen Aanbieding, Opdracht en Opdrachtbevestiging uitsluitend de opdrachtbevestiging bindend.

  § 4 Thermisch verzinken binnen het normale temperatuurbereik
  4.1 Voor zover niets anders is overeengekomen, worden de onderdelen die aan ons geleverd worden voor thermisch verzinken behandeld binnen het normale temperatuurbereik (verzinken op normale temperatuur).
  4.2 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek, in het bijzonder volgens NEN-EN-ISO 1461.Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren, , dan heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag.
  4.3 De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.
  4.4 De Opdrachtgever is verplicht ons uiterlijk samen met de Order een eventueel volgens DASt-richtlijn 022 ‘Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen’ (Thermisch verzinken van dragende stalen elementen) van de Deutsche Ausschuss für Stahlbau vereiste orderspecificatie door te geven. De Opdrachtgever is eveneens verplicht vóór het verstrekken van de Order te controleren of DASt-richtlijn 022 van toepassing is. De eventuele meerkosten (keuringen, metingen…) op grond van de toepassing van DASt-richtlijn 022 (met uitzondering van de prijs van het verzinken, die afhankelijk is van § 4 van deze Voorwaarden) zal de Opdrachtnemer afzonderlijk aan de Opdrachtgever doorberekenen.
  4.5 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheids- graad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.
  4.6 De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor daardoor veroorzaakte schade .

  § 5 Poedercoaten
  5.1 Indien Opdrachtnemer een opdracht aanvaardt inhoudende het verrichten van poedercoatwerkzaamheden, dan zal voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen,de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd conform conform NEN-EN 15773:2009.
  5.2 De aan te leveren onderdelen die door poedercoaten moeten worden veredeld,dienen te moeten worden aangeleverd in een toestand die geschikt is voor coaten. Geschikt voor coaten betekent in dit verband in het bijzonder dat de te coaten onderdelen gedemagnetiseerd zijn en geen materiaal-, bewerkings- of oppervlaktefouten vertonen, die mogelijk de technische functies, corrosiebescherming, de hechting op het grondmetaal en/of het uiterlijk ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Bij werkstukken die vervaardigd zijn met behulp van walsproducten betreft het bijv. fouten zoals scheuren, poriënclusters, insluitingen van vreemde stoffen en dubbelingen, bij gietstukken slinkholten, koudloop, krimp- en kerfscheuren en wervelingen en gietgallen. In het bijzonder moeten de oppervlakken vrij zijn van inhibitoren (zoals zink en zwavel), siliconen, conserveer-, smeer- en snijmiddelen.
  5.3 De Opdrachtgever is verplicht ons uiterlijk bij aanlevering van de onderdelen op de hoogte te stellen van de volgende criteria:
  • materiaalsamenstelling (bepalend voor rastertype, structuur, vastheid, hardheid, taaiheid, activeerbaarheid)
  • zuiverheidsgraad (bepalend voor de homogeniteit van de structuur, vooral van belang op het niveau van de oppervlaktezone)
  • warmtebehandelings- of oppervlaktebewerkingstoestand
  • inwendige spanningen.
  5.4 Het poedercoaten van staal of aluminium dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

  § 6 Natlakken
  6.1 Indien Opdrachtnemer een opdracht aanvaardt inhoudende het verrichten van natlakken, dan zal, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 12944.
  6.2 De door middel van natlakken te veredelen onderdelen dienen te worden aangeleverd in een toestand die geschikt is voor coaten. Geschikt voor coaten betekent in dit verband in het bijzonder dat de te coaten onderdelen geen materiaal-, bewerkings- of oppervlaktefouten vertonen, die in staat zouden zijn de technische functies, corrosiebescherming, de hechting op het grondmetaal en/of het uiterlijk ongunstig te beïnvloeden. Bij werkstukken die vervaardigd zijn met behulp van walsproducten betreft het bijv. fouten zoals scheuren, poriënclusters, insluitingen van vreemde stoffen en dubbelingen, bij gietstukken slinkholten en koudloop, krimp- en kerfscheuren en wervelingen en gietgallen. In het bijzonder moeten de oppervlakken vrij zijn van inhibitoren (zoals zink en
  zwavel), siliconen, conserveer-, smeer- en snijmiddelen.
  6.3 De aan ons geleverde onderdelen bij aanlevering moeten al zijn voorbehandeld, rekening houdend met en met inachtneming van de voorschriften van NEN-EN-ISO 12944 Deel 1 t/m 5.
  6.4 Bij gecoate onderdelen kan het volledig uitharden van de coating, vooral afhankelijk van de buitentemperatuur, tot wel enkele weken duren. De gecoate onderdelen worden bij de drogingsgraad conform NEN-ENISO 9117-5 verzendklaar gemeld resp. verzonden. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen van de coating tijdens het transport die te wijten zijn aan een nog niet volledig uitgeharde coating, en voor daardoor veroorzaakte schade.

  § 7 Passivering
  7.1 Passivering is een vorm van tijdelijke oppervlaktebescherming. We geven geen garantie voor een bepaalde beschermingsduur, gezien de tijdelijke aard van de passiveringslaag.

  § 8 Duplexprocedé
  8.1 Op onderdelen die we via het duplexprocedé veredelen, zijn de bepalingen voor thermisch verzinken conform § 4 van toepassing.
  8.2 Daarnaast gelden voor het veredelen via het duplexprocedé de bepalingen voor poedercoaten (§ 5), indien de tweede veredelingsstap uit het poedercoaten van de te veredelen onderdelen bestaat, resp. de bepalingen voor natlakken (§ 6), indien de tweede veredelingsstap uit het natlakken van de te veredelen onderdelen bestaat.

  § 9 Hoge temperatuur verzinken
  9.1 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek, in het bijzonder volgens NEN-EN-ISO 1461.Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren dan heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag. De DASt-richtlijn 022 is niet van toepassing op hoge temperatuur verzinken.
  9.2. De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.
  9.3 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is, om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheidsgraad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.
  9.4 De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor de daardoor veroorzaakte schade .

  § 10 Centrifugaal verzinken
  10.1 De aard van onze werkzaamheden richt zich volledig naar de overeengekomen technische voorschriften. Indien dergelijke voorschriften niet zijn overeengekomen, zijn wij verplicht tot een deskundige verzinking in termen van materiaal en vakmanschap conform de erkende regels van de techniek. Indien wij in opdracht van de Opdrachtgever naast het thermisch verzinken ook het coating klaarmaken (zie § 13) van de verzinkte onderdelen uitvoeren, , dan
  heeft de Opdrachtgever er kennis van en aanvaardt zijdat de zinklaag plaatselijk dunner kan zijn dan de door de norm NEN-EN-ISO 1461 voorgeschreven minimale dikte van de zinklaag.
  10.2 De staalmaterialen die door thermisch verzinken moeten worden veredeld, moeten op grond van hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen geschikt zijn voor thermisch verzinken en/of coaten. Staalmateriaal dat aan andere normen voldoet en/of andere eigenschappen heeft, mag uitsluitend na voorafgaande aanvraag en na schriftelijke bevestiging onzerzijds worden aangeleverd.
  10.3 Ten gevolge van het verzinkingsprocedé kunnen er soms scheuren in en aan verzinkte staalmaterialen en staalconstructies ontstaan, die volgens de huidige stand van de techniek niet kunnen worden voorkomen (‘vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC)’). Bij gebruik van fijnkorrelig bouwstaal moet bovendien rekening worden gehouden met waterstofbrosheid en als gevolg daarvan eveneens met scheurvorming, waarbij het om dergelijke schade te voorkomen in elk geval vereist is, om dergelijke staalmaterialen/staalconstructies voordat ze verzinking worden aangeboden te zandstralen met zuiverheids- graad SA 2 1/2; gebruik van dergelijke staalmaterialen dient uiterlijk op het moment van aanlevering aan ons te worden meegedeeld.
  10.4 De opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor vloeibaar-metaal-geïnduceerde scheurvorming (LMAC) en voor scheurvorming die te herleiden is op waterstofbrosheid, en voor de daardoor veroorzaakte schade .

  § 11 Anodiseren
  11.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het anodiseren van onderdelen uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften. De Opdrachtgever is verplicht de te behandelen onderdelen aan te leveren op de manier als beschreven in de geldende voorschriften, zodat de Opdrachtnemer ze zonder verdere voorbewerking en in overeenstemming met de geldende voorschriften kan behandelen.
  11.2 Gezien de aard en veelheid van toepassingsgebieden geeft de Opdrachtnemer als enige garantie dat de werkzaamheden volgens de voorschriften, en indien van toepassing, in overeenstemming met de geldende specificaties, kwaliteitsstandaarden en geldende normen en voorschriften worden uitgevoerd. Bij het anodiseren is een uitvalpercentage van 3% de norm; dit is immanent aan het proces.

  § 12 Bedekken met Dacromet® en Geomet®
  12.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het bedekken van onderdelen met Dacromet® en Geomet® uitgevoerd in overeenstemming met de door NOF Metal Coatings uitgegeven specificaties en kwaliteitsstandaarden. De Opdrachtgever is verplicht de te behandelen onderdelen aan te leveren op de manier als beschreven in de geldende voorschriften, zodat de Opdrachtnemer ze zonder verdere voorbewerking en in overeenstemming met de geldende voorschriften kan behandelen.
  12.2 Gezien de aard en veelheid van toepassingsgebieden kan de Opdrachtnemer uitsluitend de garantie op zich nemen dat de werkzaamheden volgens de voorschriften, en indien van toepassing in overeenstemming met de geldende specificaties, kwaliteitsstandaarden en geldende normen en voorschriften van NOF Metal Coatings worden uitgevoerd. Dacromet® en Geomet® worden in een bulk-centrifugeproces opgebracht, waarbij een uitvalpercentage van 3 % acceptabel is.

  § 13 Meerwerk
  13.1 Meerwerk aan onderdelen (richten van onderdelen, aanbrengen van hoeken, invoegen van afvoeropeningen, fijnpolijsten, fixeren van kleine onderdelen, opplakken en bevestigen van kleine delen op onderdelen) voeren wij uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek en op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uit.
  13.2 Het toezicht op de uitvoering van voorbewerkingen is uitsluitend een zaak van de Opdrachtgever.

  § 14 Prijzen
  14.1 Onze prijzen zijn steeds af fabriek (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010), exclusief BTW en emballage.
  14.2 Voorkomende werkzaamheden in aanvulling op het veredelen, waaronder in het bijzonder het verwijderen van olie, vet, roest, oude coatings/deklagen en permanent markers en overige verontreinigingen door het achteraf aanbrengen van openingen en meermaals coaten en/of dompelen, zijn niet in de door ons opgegeven prijzen opgenomen en worden extra in rekening gebracht op calculatiebasis. Meerwerken en/of – leveringen, van welke aard ook, zijn door de Opdrachtgever steeds verschuldigd, het uitblijven van schriftelijk protest binnen de termijn van 7 kalenderdagen geldt als aanvaarding van omvang en prijs.
  14.3 We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst kostendalingen of -stijgingen voordoen, in het bijzonder (niet-limitatief) op grond van cao-overeenkomsten of wijzigingen in de materiaalprijzen. Deze zullen we op
  verzoek aan de Opdrachtgever aantonen.
  14.4 Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW; deze wordt op de factuur afzonderlijk vermeld voor het op de factuurdatum geldende tarief.

  § 15 Leverings- en nakomingstermijn
  15.1 De door ons aangegeven leverings-/nakomingstermijn begint pas wanneer alle technische vragen zijn opgehelderd.Leverings-/nakomingstermijnen zijn ten allen tijden indicatief en nimmer fataal.
  15.2 De naleving van door ons afgegeven leverings-/nakomingstermijnen veronderstelt het tijdig en volgens de voorschriften vervullen van de verplichtingen van de Opdrachtgever, in het bijzonder naleving van de overeengekomen aanlevertermijnen, het aanleveren van materiaal dat geschikt is voor verzinking conform NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN-ISO 14713 en naleving van de verplichtingen die volgens DASt-richtlijn 022 bij de Opdrachtgever berusten. Door ons toegezegde bindende leveringstermijnen gaan pas in zodra wij de onderdelen hebben ontvangen, echter niet vóór het moment waarop de in § 2 vermelde informatie, documentatie of voorbeelden aan ons zijn toegezonden. Indien voorwerk vereist is om een toestand te bereiken die geschikt is voor verzinken en/of coaten, bijvoorbeeld op de aangeduide manier, dan gaat de leveringstermijn pas in na beëindiging van deze werkzaamheden. Indien en zo lang de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst voorbehouden.
  15.3 Voorwaarde voor het aanvangen van de leveringstermijn en de nakoming van onze leveringsverplichting binnen de gestelde termijn is verder, dat geen sprake is van een of meerdere van de in § 11 van deze voorwaarden vermelde omstandigheden.
  15.4 Indien de Opdrachtgever verwijtbaar zijn medewerkingsverplichtingen verzaakt, hebben wij het recht vergoeding van de tot dan toe voor ons ontstane schade, inclusief eventuele meerkosten, te vorderen. Verdere vorderingen blijven voorbehouden.
  15.5 Verder gaat, indien sprake is van de in punt 4.4 hierboven vermelde voorwaarden, het risico van een toevallig verval of een toevallige verslechtering van de aangeleverde onderdelen over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze in gebreke blijft.
  15.6 Behoudens grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer geeft overschrijding van de leveringstermijn de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht het Werk in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven leveringster-
  mijnen, tenzij deze overschrijding te wijten is grove schuld van de Opdrachtnemer.

  § 16 Risico-overdracht en verzending
  16.1 Voor zover niet anders overeengekomen, vindt de levering ‘af fabriek’ (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010) plaats en gaat het risico van de zaak over op het ogenblik van de levering.
  16.2 Verzendklaar gemelde onderdelen dienen onmiddellijk door de Opdrachtgever te worden opgehaald. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, hebben wij na verloop van 10 kalenderdagen het recht de onderdelen naar eigen keus en op kosten van de Opdrachtgever hetzij aan de Opdrachtgever te verzenden, hetzij voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. In het geval van verzending, kiezen wij altijd redelijkerwijs het vervoermiddel en de transportroute.
  16.3 Bij vertraging in de afname door de Opdrachtgever hebben wij verder het recht om vergoeding van de schade die in dit opzicht voor ons ontstaan is, met inbegrip van eventuele meerkosten, te vorderen. Verdere vorderingen blijven voorbehouden.
  16.4 Met de overdracht aan de spoorwegen, de expediteur of de vrachtvervoerder resp. bij het begin van de opslag gaat het risico over op de Opdrachtgever, ook wanneer wij de aflevering volgens contact hebben overgenomen.
  16.5 Indien de Opdrachtgever dit wenst, zullen we de levering laten dekken door een transportverzekering; de daardoor ontstane kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  16.6 Indien wij in individuele gevallen, ondanks de overeengekomen levering ‘af fabriek’ (EX-WORKS (EXW) Incoterms 2010), op verzoek van de Opdrachtgever onderdelen door eigen medewerkers laten afleveren, is dit vervoer naar de afleveringsplaats (inclusief laden en lossen) puur een service uit goede wil; De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van de onderdelen in dit opzicht , tenzij wij of onze medewerkers de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.

  § 17 Verpakking
  17.1 Indien niet anders overeengekomen, verpakken wij onderdelen voor de verzending slechts voor zover de onderdelen verpakt aan ons werden aangele- verd en het verpakkingsmateriaal geschikt is voor hergebruik.
  17.2 Wij nemen de transportverpakking en andere vormen van verpakking volgens het verpakkingsbesluit, niet terug, met uitzondering van pallets. Der Opdrachtgever is verplicht de verpakkingen voor eigen rekening volgens de voorschriften af te voeren.

  § 18 Garantie
  18.1 Bepalend voor de toestand van de goederen volgens de overeenkomst is het tijdstip van de risico-overdracht zoals vermeld onder 16.1. van deze Voorwaarden.
  18.2 Voor gebreken die te wijten zijn aan ongeschiktheid van staalmaterialen of het feit dat de aangeleverde constructie niet zo was uitgevoerd dat deze geschikt was voor verzinken in de zin van de betreffende voorschriften in DASt-richtlijn 022, en voor gebreken die door ongeschikt of ondeskundig gebruik, montagefouten door de Opdrachtgever of derden, normale slijtage, verkeerde of onzorgvuldige behandeling ontstaan, bieden wij geen garantie, net zo min als voor de gevolgen van ondeskundige of zonder onze toestemming aangebrachte wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtgever of derden. Ook bieden wij geen garantie voor mechanische beschadigingen die bijv. door transport of montage ontstaan, voor verontreinigingen die door natuurlijke of kunstmatige chemische stoffen (bijv. reinigingsmiddelen) zijn veroorzaakt, voor laswerk achteraf, dat niet conform NEN-EN-ISI 1461 wordt bijgewerkt en voor onbeschermde contactplekken, die bijv. door borden of lampen teweeg worden gebracht. Ten slotte gaan wij uit van een maximale corrosiebelasting conform Corrosiviteitscategorie C3; indien deze niet gewaarborgd is, bieden wij geen garantie voor gebreken die daarop te herleiden zijn. Verder bieden wij geen garantie voor gebreken die zijn toe te schrijven aan niet-naleving van DASt-richtlijn 022 of foutieve informatie van de Opdrachtgever volgens DASt-richtlijn 022.
  18.3 Bij gecoate onderdelen is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor beschadigingen van de coating tijdens het transport, die te wijten zijn aan een nog niet volledig uitgeharde coating (zie § 5.4, § 6.4).
  18.4 De Opdrachtgever dient onmiddellijk na aflevering, voor zover dit volgens de reglementaire gang van zaken haalbaar is, te controleren of de veredelde delen conform en/of vrij van gebreken zijn. Reclamering inzake een niet-conformiteit en/of kennelijk gebrekkige en/ofof afwijkende gesteldheid dient binnen de 3 dagen na de levering, en in geval van verborgen gebreken binnen 10 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien het onderzoek resp. de reclamering niet tijdig plaatsvindt, vervalt onze garantie. Indien inspectie van de door ons bewerkte onderdelen of keuring van een eerste prototype is overeengekomen, is reclamering over gebreken die de Opdrachtgever bij zorgvuldige inspectie of keuring van een eerste prototype had kunnen vaststellen, uitgesloten. Een reclamering inzake verborgen gebreken kan slechts (schriftelijk) ter kennis worden gebracht aan de Opdrachtnemer tot uiterlijk 2 jaar na de levering van het Werk. Bovendien heeft de Opdrachtgever in voorkomend geval slechts recht op garantieaanspraken bij verborgen gebreken indien een rechtsvordering hieromtrent wordt ingesteld binnen de 3 maanden na het ontdekken van het gebrek.
  18.5 Wij dienen de gelegenheid te krijgen de gebreken waarover gereclameerd is naar onze keuze op ons hoofdkantoor dan wel ter plaatse vast te stellen. Onderdelen waarover gereclameerd wordt, dienen op ons verzoek onmiddellijk aan ons te worden teruggezonden; indien de reclamering terecht is, nemen wij de transportkosten voor onze rekening. Indien de Opdrachtgever zijn terugzendingsverplichting niet nakomt, of indien hij zonder onze toestemming
  wijzigingen aanbrengt aan onderdelen waarover reeds gereclameerd is, dan verliest hij eventuele rechten op garantie wegens gebreken.
  18.6 Bij terechte, tijdige reclamering zorgen wij voor remedie, in die zin dat we het gebrek verhelpen (reparatie). Indirecte of gevolgschade wordt nimmer vergoed. (bijvoorbeeld: uit gederfde winst, verminderde opbrengst, administratie- en personeelskosten, verlies cliënteel, vorderingen van derden … )
  18.7 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen voor herstel. De redelijkheid van de termijn wordt bepaald aan de hand van de aard en de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Indien wij deze verplichting tot herstel niet of niet conform de overeenkomst binnen een gepaste termijn nakomen, dan kan de Opdrachtgever ons schriftelijk een laatste termijn stellen, waarbinnen wij onze verplichting moeten nakomen. Indien deze termijn zonder resultaat verstrijkt, kan de Opdrachtgever korting op de prijs verlangen, uit de overeenkomst terugtreden of voor onze rekening en ons risico het noodzakelijke herstel zelf of door derden laten uitvoeren.
  18.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere vordering op grond van gevolgschade uit welke hoofde dan ook.
  18.9 Een reclamering kan nimmer aanleiding geven, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

  § 19 Zekerheden
  19.1 Wij hebben een pandrecht met betrekking tot de onderdelen die aan ons zijn overdragen, dat wij uit hoofde van alle, in het bijzonder ook eerder ontstane en vervallen vorderingen, tegenover de Opdrachtgever kunnen doen gelden, zolang deze onderdelen in ons bezit zijn.
  19.2 Bij wanbetaling van één factuur worden alle facturen opeisbaar ongeacht hun vervaldatum en beschikken wij over een retentierecht op alle onderdelen in ons bezit.

  § 20 Betaling
  20.1 Indien niet anders overeengekomen, zijn onze facturen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalbaar.
  20.2 Voor aftrek van korting bij contante betaling is een aparte, schriftelijke overeenkomst vereist.
  20.3 Eventueel door ons verleende kortingen komen te vervallen, wanneer wij niet uiterlijk op de 15e kalenderdag na de factuurdatum definitief over het factuurbedrag kunnen beschikken.
  20.4 De Opdrachtgever heeft slechts recht op schuldvergelijking, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn, onbetwist of door ons erkend;
  20.5 Bij overschrijding van betalingstermijnen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire rente die op jaarbasis gelijk is aan 8 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het nog verschuldigde factuurbedrag ( met een minimum van € 250,00), onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar.
  20.6 Bij betalingsachterstand van de Opdrachtgever kunnen wij verder na schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever de nakoming van onze verplichtingen opschorten tot de betalingen zijn ontvangen.
  20.7 Wissels en cheques worden uitsluitend aanvaard op afspraak en alleen ter vervulling van de betalingsverplichting, op voorwaarde van de verdisconteer baarheid ervan. Discontokosten worden berekend vanaf de dag waarop het factuurbedrag betaalbaar werd. Een garantie voor tijdige voorlegging van de wissels en cheques en voor het tijdig indienen van wisselprotest is uitgesloten. Indien blijkt dat een wissel niet verdisconteerbaar is en zich niet laat uitbetalen, dan dient de Opdrachtgever het factuurbedrag binnen acht kalenderdagen na verzending van een desbetreffende aanmaning door ons te vereffenen.
  20.8 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling, ontbinding en vereffening of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling elk deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

  § 21 Overige vorderingen, aansprakelijkheid
  21.1 Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout in hoofde van de Opdrachtnemer en behoudens in geval van gegronde reclamering van de Opdrachtgever overeenkomstig hetgeen bepaald onder § 18 van deze Voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid
  jegens derden, uitgesloten.
  21.2 De Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor voormelde schade welke door haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen wordt veroorzaakt, ook niet in geval van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten, agenten of andere tussenpersonen.
  21.3 De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in deze Voorwaarden in verhouding tot de Opdrachtgever is uitgesloten. Bovendien vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit het door de Opdrachtnemer geleverde Werk. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer eveneens tegen aanspraken van derden in verband met schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

  § 22 Overmacht
  22.1 Overmacht, arbeidsconflicten, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van leveringen van onze toeleveranciers en overige niet te voorzienbare, onafwendbare en zwaarwegende gebeurtenissen (hierna aangeduid als ‘Overmacht) ontheffen ons voor de duur van de Overmacht en in de mate van de gevolgen daarvan, van de prestatieverplichtingen.
  22.2 Dit geldt ook wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen op een tijdstip waarop de betrokken contractpartner in gebreke blijft.
  22.3 De contractpartners zijn verplicht om in het kader van wat in redelijkheid kan worden gevergd onmiddellijk de vereiste informatie te geven en de wederzijdse verplichtingen aan de veranderde omstandigheden in goede trouw aan te passen.

  § 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  23.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de zetel van Coatinc Ninove NV en/of Coatinc NinoCoat NV en/of Coatinc Lenssen NV, de plaats van rechtshandeling.
  23.2 Voor alle rechtsgeschillen, ook in het kader van een wissel- of chequeproces, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd
  23.3 Op de contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

  Stand 06-2022

  Start typing and press Enter to search

  Gender-Hinweis

  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten daher gleichermaßen für alle Geschlechter.